PRIVACYBELEID

Dit is een vertaling van het Privacybeleid. In geval van inconsistenties tussen een vertaling en de Engelse versie van het Privacybeleid, prevaleert de Engelse versie.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679, informeren wij u dat door gebruik te maken van globalBMG.com u instemt met het verzamelen, manipuleren, openbaarmaken, overdragen, bewaren en ander gebruik van uw informatie zoals beschreven in dit beleid. Ongeacht in welk land u verblijft of welke gegevens u verstrekt, u machtigt Brand Management Group om uw gegevens te gebruiken in elk land waar wij actief zijn.

Uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder beschrijven we hoe we de gegevens die u ons verstrekt verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

Houd er rekening mee dat dit beleid regelmatig wordt bijgewerkt.

1. Inleiding

1.1 Brand Management Group hecht waarde aan het beschermen van de privacy van bezoekers en klanten van onze website; in dit beleid leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

1.2 We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels of lokale opslag, om de inhoud die we leveren aan te passen en om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Voor zover deze niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website en diensten, zullen wij u vragen in te stemmen met het gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

2. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

2.1 In deze sectie 2 geven wij aan: (a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij mogen verwerken; (b) in het geval van persoonsgegevens die wij niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens; (c) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en (d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens") verwerken. De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, referentiebron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het gebruikspatroon van uw service. De bron van de gebruiksgegevens is Google Analytics. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

2.3 Wij kunnen uw accountgegevens verwerken ("accountgegevens"). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens is u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt voor het beheer van onze website, het verlenen van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf.

2.4 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in elk onderzoek dat u naar ons stuurt met betrekking tot goederen en/of diensten ("onderzoeksgegevens"). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.

2.5 We kunnen informatie verwerken die betrekking heeft op onze klantrelaties, met inbegrip van klantcontactinformatie ("klantrelatiegegevens"). De klantrelatiegegevens kunnen onder meer betrekking hebben op uw naam, uw werkgever, uw functie of rol, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt voor het beheer van onze relaties met klanten, de communicatie met klanten, het bijhouden van registers van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons legitiem belang, namelijk het juiste beheer van onze klantenrelaties.

2.6 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, waaronder de aankoop van goederen en diensten, die u met ons aangaat en/of via onze website ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen bestaan uit uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor de levering van de aangekochte goederen en diensten en voor het naar behoren registreren van deze transacties. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan en onze legitieme belangen.

2.7 We kunnen informatie verwerken die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailnotificaties en/of nieuwsbrieven ("notificatiegegevens"). De aanmeldingsgegevens kunnen worden verwerkt voor het verzenden van de relevante aanmeldingen en/of nieuwsbrieven. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de toestemming of het bestaan van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

2.8 Wij kunnen informatie verwerken die vervat is in of betrekking heeft op enige communicatie die u naar ons verzendt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens omvatten die met de communicatie verband houden. Onze website genereert de metadata die gekoppeld zijn aan de communicatie via de websitecontactformulieren. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf en communicatie met gebruikers.

2.9 Wij kunnen al uw persoonsgegevens die in dit beleid worden genoemd, verwerken wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.10 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid worden genoemd, verwerken wanneer dit nodig is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het inwinnen van professioneel advies. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

2.11 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zoals uiteengezet in deze Sectie 2, kunnen wij ook al uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen.

3. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

3.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding company en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden, en op de rechtsgronden, uiteengezet in dit beleid.

3.2 Financiële transacties met betrekking tot de Brand Management Group kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders. Wij zullen transactiegegevens alleen delen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

3.3 Naast de specifieke bekendmakingen van persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze Sectie 3, kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken wanneer deze bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken als dergelijke bekendmaking nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

4.1 In deze sectie 4 geven wij informatie over de omstandigheden waaronder uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij hebben kantoren in de Verenigde Staten en Spanje. Overdrachten naar elk van deze landen zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming.

4.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika. Overdrachten zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van door de Europese Commissie aangenomen of goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming.

5. Bewaren en verwijdering van persoonsgegevens

5.1 In deze Sectie 5 zetten we ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens uiteen, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

5.2 Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doelen dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen noodzakelijk is.

5.3 Niettegenstaande de andere bepalingen in deze Sectie 5, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

6. Wijzigingen

6.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

6.2 Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit beleid.

7. Uw rechten

7.1 In deze Sectie 7 hebben we een overzicht gegeven van de rechten die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Lees daarom de relevante wetgeving en richtlijnen van de regelgevende instanties voor een volledige uitleg van deze rechten.

7.2 Uw belangrijkste rechten onder de wet op de gegevensbescherming zijn: (a) het recht op toegang; b) het recht op correctie; c) het recht op verwijdering; d) het recht om de verwerking te beperken; e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; f) het recht op gegevensportabiliteit; g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en h) het recht om de toestemming in te trekken.

7.3 U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat nadere gegevens over het doel van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Voor zover de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd.

7.4 U heeft het recht onjuiste persoonsgegevens over u te laten verbeteren en, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

7.5 U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ten behoeve van direct marketing (waaronder profilering ten behoeve van direct marketing). Indien u hiertegen bezwaar maakt, stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.

7.6 Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens het volgende is: (a) toestemming; of (b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst aangaat, en dat deze verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, hebt u het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

7.7 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons, naast de andere methoden die in deze sectie 7 uiteen worden gezet.

8. Websites van derden

8.1 Onze website bevat hyperlinks naar en details van websites van derden.

8.2 Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het privacybeleid en de praktijken van derden.

9. Informatie bijwerken

9.1 Laat het ons weten als de persoonsgegevens die wij over u hebben moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

10. Over cookies

10.1 Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server oproept.

10.2 Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessie"-cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum wordt verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

10.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar de persoonsgegevens die wij over u opslaan kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen van cookies.

11. Cookies gebruikt door ons en onze serviceproviders

11.1 Onze serviceproviders maken gebruik van cookies en de cookies die bij uw bezoek aan onze website op uw computer kunnen worden opgeslagen.

11.2 Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. De informatie die met betrekking tot onze website wordt verzameld, wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

11.3 We maken gebruik van de Conversion Tracking Pixel service van Facebook. Deze tool stelt ons in staat om de acties van gebruikers te volgen. Zo zijn we in staat om de effectiviteit van Facebook advertenties vast te leggen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens van geen enkele individuele gebruiker kunnen zien. De verzamelde gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt. Wij informeren u hierover volgens onze informatie op dit moment. Facebook kan de gegevens verbinden met uw Facebook-account en ze gebruiken voor hun eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met Facebook's Data Use Policy hieronder: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking stelt Facebook en haar partners ook in staat om u advertenties op en buiten Facebook te tonen. Bovendien wordt hiervoor een cookie op uw computer opgeslagen. Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

11.4 We gebruiken de remarketingtechnologie van Google. Met deze technologie kunnen gebruikers die onze online services al hebben bezocht en belangstelling voor onze services hebben getoond, gerichte reclame op de websites van het Google-partnernetwerk zien. Ook gebruikers die vergelijkbaar zijn met de bezoekers van onze websites kunnen worden aangesproken. Indien u geen gerichte reclame wenst te ontvangen, kunt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden via Google uitschakelen door de website te bezoeken: https://www.google.com/settings/ads/. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactivatiewebsite van het netwerkreclame-initiatief te bezoeken (http://www.networkadvertising.org/choices/).

11.5 We gebruiken FullStory om uw gebruiksgegevens vast te leggen en te analyseren om uw ervaring te verbeteren. Deze dienst maakt gebruik van cookies om sessiegegevens op te slaan. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op https://www.fullstory.com/legal/privacy/. U kunt zich afmelden voor deze service via https://www.fullstory.com/optout/.

11.7 Met Act-On analyseren we trends, beheren we de website, volgen we de bewegingen van gebruikers op de website en verzamelen we demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. U kunt het privacybeleid van deze serviceprovider bekijken op https://www.act-on.com/privacy-policy.

11.8 Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: (a) authentificatie - wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u navigeert door onze website; (b) status - wij gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website; (c) winkelmandje - wij gebruiken cookies om de status van uw winkelmandje bij te houden terwijl u onze website bezoekt; (d) personalisatie - wij gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om onze website voor u te personaliseren; e) beveiliging - we gebruiken cookies als onderdeel van de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, waaronder het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen; en f) toestemming voor cookies - we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

12. Cookies beheren

12.1 De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren en te verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt het gebruik van deze technologieën voorkomen door de configuratie van uw webbrowser te wijzigen (zie de hulppagina van uw browser voor meer informatie).

12.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

13. Cookievoorkeuren

13.1 U kunt uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website beheren door gebruik te maken van de privacy footer bar.

14. Onze gegevens

14.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Brand Management Group, een dochteronderneming van S-One Holdings Corporation.

14.2 Onze hoofdvestiging is gevestigd te 1605 Main Street, Suite 503, Sarasota, Florida, US 34236.

14.3 In Europa hebben wij de volgende dochterondernemingen:

Spanje: BMG Media Source, S.L., Avenida Diagonal, 514 1-4, 08006 Barcelona, Spanje, EU BTW: ES B65958860 

Frankrijk: BMG Media Source, S.L., Avenida Diagonal, 514 1-4, 08006 Barcelona, Spanje, Niet-residenten BTW: FR56800963191 

Duitsland: BMG Media Source, S.L., Avenida Diagonal, 514 1-4, 08006 Barcelona, Spanje, Niet-residenten BTW: DE288855581 

Italië: Brand Management Group Italy, S.r.l., Foro Buonaparte 70, 20121 Milaan (MI) Italië, BELASTING / BTW: IT08435100964 

Verenigd Koninkrijk: BMG Media Source UK Limited, 5th Floor, 6 St. Andrew Street, Londen, EC4A 3AE, BTW / BELASTING-ID: GB188987516

14.4 U kunt contact met ons opnemen: a) via het hierboven vermelde postadres, b) met behulp van het contactformulier op onze website of c) telefonisch op het op onze website gepubliceerde telefoonnummer.

15. Functionaris gegevensbescherming

15.1 De contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming zijn:

EU
TJ Lambert
EU Functionaris gegevensbescherming
BMG Media Source, S.L.
Avenida Diagonal, 514 1-4
08006 Barcelona
Spanje

Rest van de wereld 
Brian Junyor
Wereldwijde functionaris gegevensbescherming
S-One Holdings Corporation
1605 Main Street, Suite 503
Sarasota, Florida 34236
VS

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018